Poistné udalosti

Náš cieľ je Vaša spokojnosť, bezpečnosť a istota

V prípade vzniku dopravnej nehody je potrebné informovať orgány Polície SR (podľa zákona 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a podľa všeobecných poistných podmienok) a poisťovateľa. Odporúča sa polícii oznámiť aj poistnú udalosť, pri ktorej sa javí škoda nižšia ako zákonom stanovená výška minimálnej mzdy, alebo pri ktorej nedošlo k zraneniu osôb.

V prípade vzniku poistnej udalosti sa odporúča zapísať si údaje o všetkých účastnikoch dopravnej nehody, tj. o

 • ostatných havarovaných vozidlách a držiteloch týchto vozidiel,
 • svedkoch.

Zápis by mal byť vyhotovený na tlačidle predpísanom poisťovateľom, v pípade že tlačivo nemáte k dispozícii môžete použiť univerzáalne tlačivo uvedené nižšie.

V prípade že máte možnosť, zabezpečte fotodokumentáciu poškodených vozidiel a miesta nehody.

Poistený je povinný písomne, príp. telefonicky oznámiť poisťovni vznik poistnej udalosti a to:

 • do 15 dní po jej vzniku, ak vznikla na územií SR
 • do 30 dní po jej vzniku, ak vznikla mimo územia SR

Ak ste nehodu spôsobili Vy, predložte poškodenému údaje potrebné pre uplatnenie práva poškodeného na náhradu škody a potvrdenie o poistení pre identifikáciu Vášho poisťovateľa. Odporúča sa bezodkladne nahlásiť poistnú udalosť poisťovateľovi, s ktorým máte uzatvorené PZP. Doklady potrebné k vybavniu PU:

 • hlásenie vzniku PU
 • správa polície
 • fotokópiu preukazu vodiča v čase vzniku dopravnej nehody
 • fotokópiu STK, EK

Doporučuje sa riadiť podľa zákona č 381/2001 Z. z. a OZ, VPP a zmluvnými dojednaniami. hlásenie Vzniku PU

 • správa polície
 • fotokópiu preukazu vodiča v čase vzniku dopravnej nehody
 • fotokópiu STK, EK

Doporučuje sa riadiť podľa zákona č 381/2001 Z. z. a OZ, VPP a zmluvnými dojednaniami.

Ak ste sa stali obeťou nehody, nehodu ste nespôsobili, uplatnite si nárok na náhradu škody v poisťovni vinníka. V prípade úteku vinníka, prip. nezisteného vinníka, nahláste tieto skutočnosti na Dopravnej polícii SR. Doklady potrebné k vybaveniu PU:

 • oznámenie poškodeného
 • správa polície
 • zápis poisťovne
 • vyjadrenie poisťovne v prípade totálnej škody
 • fotokópia osvedčenia o evidencii vozidla
 • uvoľnenie poistného plnenia v prípade leasingu vozidla
 • doklady týkajúce sa opravy vozidla
 • vybavovací list, resp. likvidačná správa

oporučuje sa riadiť podľa zákona č 381/2001 Z. z. a OZ, VPP a zmluvnými dojednaniami.

V prípade, že máte uzatvorené havarijne poistenie, môžete si uplatniť aj nárok z uvedeného druhu poistenia. Ak potrebujete poradiť, napr. pri nehode v zahraničí, volajte asistenčnú službu poisťovne, s ktorou máte uzatvorené PZP.

Opravu na vozidle je možné realizovať až po obhliadke pracovníkom poisťovne, bez obhliadky môže poisťovňa akceptovať len škody, ktoré boli relevantne preukázané. Po vykonaní opravy predložte poisťovni v čo najkratšom časovom termíne všetky doklady (účty, faktúry..) týkajúce sa opravy.