Samostatný finančný agent

Reklamačný poriadok


Reklamačný poriadok

Spoločnosť BRASCO SK, s.r.o., Jilemnického 2, 911 01  Trenčín, IČO: 44 403 496, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, Vložka číslo 20854/R (ďalej len Spoločnosť) vydáva tento reklamačný poriadok, ktorý upravuje postupy podania sťažností a podnetov (ďalej len reklamácie) zo strany klienta a postup pri ich riešení.


1. Sťažnosť

Za sťažnosť sa považuje ústne alebo písomné podanie klienta, v ktorom klient vyjadruje svoj nesúhlas so spôsobom vykonávania a výsledkom konkrétnej služby poskytovanej spolupracovníkom BRASCO SK, s.r.o. Sťažnosť môže podať každý klient alebo jeho splnomocnený zástupca.


2. Podanie sťažnosti

Sťažnosť klient môže podať niekoľkými spôsobmi a to:

a) Písomnou formou na adresu spoločnosti

b) Telefonicky na tel. linku  +421918 492 643

c) Elektronickou formou na mailovú adresu: brasco@brasco.sk

d) Prostredníctvom spolupracovníka spoločnosti

e) Prostredníctvom zmluvného partnera spoločnosti


Pokiaľ je sťažnosť podaná inou formou než je uvedená v bodoch a) až e), je klient povinný zaslať sťažnosť písomnou formou na adresu spoločnosti a to do 5 pracovných dní od podania sťažnosti.

Sťažnosť musí obsahovať:

a) meno, priezvisko klienta a platnú adresu, na ktorú bude zaslaný výsledok prešetrenia reklamácie. V prípade, že ide o právnickú osobu, uvádza sa obchodné meno firmy, názov a adresa sídla, kontaktná osoba.

b) popis prípadu s uvedením údajov nevyhnutných pre riešenie reklamácie a popis spôsobu, ako bol klient dotknutý na svojich právach

c) prípadne prílohy a doklady zdôvodňujúce sťažnosť (kópie zmlúv, dotazník, atď).


3. Prijatie a vybavenie sťažnosti

Sťažnosť po doručení na adresu sídla spoločnosti je odovzdaná zodpovednému pracovníkovi, ktorý zabezpečí zaevidovanie a riešenie reklamácie.

Sťažnosti sú vybavované v poradí podľa ich prijatia do spoločnosti.

Lehota na vybavenie sťažnosti je 30 kalendárnych dní od prijatia sťažnosti do spoločnosti. V prípade, že zo závažných dôvodov nie je možné vybaviť sťažnosť vo vyššie uvedenej lehote, klient je o tejto skutočnosti informovaný písomne. Spoločnosť si vyhradzuje právo vyžiadať od klienta doplnenie sťažnosti tak, aby bolo možné jej úspešné vyriešenie.


4. Informovanie klienta o výsledku riešenia sťažnosti

Klient je do 30 kalendárnych dní od prijatia sťažnosti spoločnosťou informovaný o výsledku riešenia sťažnosti a to písomnou formou – listu na doručenku na ním uvedenú adresu v zaslanej sťažnosti. V prípade, že list bude zaslaný klientovi na ním uvedenú adresu a klient tento list s výsledkom riešenia sťažnosti neprevezme, považuje sa za doručený v deň, kedy bol list vrátený späť na centrálu spoločnosti.

Pokiaľ sa sťažnosť podaná prostredníctvom zmluvného partnera (t. j. partnera, ktorého produkty Spoločnosť ponúka), Spoločnosť informuje o výsledku riešenia sťažnosti len tohto partnera, prostredníctvom ktorého bola sťažnosť podaná.


5. Podanie odvolania

Pokiaľ klient nie je spokojný s výsledkom riešenia sťažnosti, môže podať odvolanie proti výsledku riešenia sťažnosti a to do 14 pracovných dní od doručenia rozhodnutia Zodpovedného pracovníka na adresu klienta. V tomto prípade začína plynúť nová 30 dňová lehota na vybavenie odvolania.

Sťažnosť nie je možné riešiť ak:

a) prípad, ktorý je popísaný v sťažnosti sa netýka správania spoločnosti a ňou ponúkaných produktov ani jej zástupcov

b) vo veci rozhodol súd alebo iný orgán verejnej moci alebo bolo začaté konanie v tejto veci pred takýmto orgánom.