Samostatný finančný agent

Poistenie majetku občanov

Nečakané životné situácie, ktoré sa v bytoch alebo domoch bežne stávajú  môžu negatívne ovplyvniť Váš rodinný rozpočet. Na to, aby ste sa vedeli vyhnúť neočakávaným výdavkom na krytie škôd slúži poistenie majetku občanov, do ktorého spadá:


Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania

Jedna sa o poistenie, ktoré sa vťahuje na všeobecnú zodpovednostť za škodu, ktorú poistený spôsobil svojmu zamestnávatelovi zavineným porušením povinností pri plenní pracovných úloh alebo v primaej súvislosti s ním počas trvania pracovného vzťahu a počas trvania poistenia, ak táto jeho zodpovednosť vznikla podľa ustanovení Zákonníka práce alebo iného všeobecne záväzného pracovného predpisu Slovenskej republiky, upravujúceho pracovný vzťah medzi zamestnancom a zamestnávateľom.

Pripoistenia:
- chybne vykonanú prácu, chybne vykonanú službu,
- škodu na dopravovaných veciach,
- rozšírenú územnú platnosť poistenia pre svet
- škoda na motorovom vozidle