Samostatný finančný agent

Životné poistenie

Kapitálové, Životné, Úrazové poistenie osôb.

Poistenie úverové, Kapitálové, Životné, Kolektívne. Poistenie detí a mládeže. Poistenie závažných chorôb....

Poistenie motorových vozidiel

Havarijné poistenie a povinné zmluvné poistenie.

Poistenie motorových vozidiel na rizíká odcudzenia, havárie, živlu.. Povinné zmluvné poistenie.

Ponuka šitá na mieru.

V súčasnej dobe sme svedkami toho, kedy na slovenskom poistnom trhu prakticky nepôsobí poisťovňa, ktorá je schopná predložiť svojim klientom komplexnú ponuku poistenia. Vaša spoločnosť je nútená orientovať sa v spleti poistných produktov desiatok poisťovní. Navyše zástupcovia jednotlivých poisťovní v snahe uspieť prezentujú svoje produkty ako najvýhodnejšie.

Sme samostaným finančným agentom a zastupujeme Vaše záujmy ako zmluvného klienta, ktorý nás touto činnosťou poveril.

Nie sme priamo zainteresovaní na žiadnej
z poisťovní.

Cestovné poistenie

Poistenie osôb pri cestách do zahraničia.

Poistenie liečebných nákladov pri cestách do zahraničia. Poistenie pre prípad smrti alebo trvalých následkov. Poistenie batožiny..

Prenechajte Vaše starosti na nás. Vypracujeme pre Vás tú najlepšiu ponuku, ktorá je dostupná na trhu. Postaráme sa o Vaše zmluvy a posky-tneme Vám komplexný servis.

Viac Viac Viac Viac Viac

Poistenie podnikateľov

Poistenie podnikateľských subjektov.

Poistenie majetku, poistenie prerušenia prevádzky, poistenie strojov a elektroniky, poistenie nákladu, poistenie prevádzkovej zodpovednosti na škodu......

Poistenie majetku občanov

Poistenie hnuteľných a nehnuteľných vecí fyzyckých osôb.

Poistenie budov, bytov, hnuteľných vecí, rekreačných chát, stavieb, zodpovednosti za škody v občianskom živote, zodpovednosti pri výkone povolania....