Samostatný finančný agent

bola založená a vstúpila na slovenský poistný trh v roku 2008 ako nástupnícka spoločnosť BRASCO, s.r.o., ktorá vznikla v roku 2002

je Vám k dispozícii 24 hodín denne, súčasne v prípade Vášho záujmu i priamo vo Vašej spoločnosti

získala od Národnej banky Slovenska  povolenie na sprostredkovanie poistenia poisťovacím agentom OPK 16661 – 1/2008

zastupuje v oblasti poistenia a háji záujmy občanov, podnikajúcich fyzických osôb, právnických osôb a organizácií.

spolupracuje a má uzatvorené sprostredkovateľské zmluvy so všetkými významnými poisťovňami na slovenskom poistnom trhu.
Poskytované služby:

1. výkon sprostredkovateľskej činnosti v oblasti poisťovníctva
2. revízia a preskúmanie poistných zmlúv
3. vypracovanie analýzy poistiteľných rizík
4. spracovanie návrhov poistných zmlúv
5. zabezpečenie uzatvorenia poistných zmlúv s vybranou poisťovňou
6. aktualizácia a modifikácia poistných zmlúv podľa skutočného stavu majetku
a želania  poisteného po celú dobu platnosti zmluvy
7. správa poistných zmlúv uzatvorených pred dobou účinnosti tejto zmluvy
8. konzultačné a poradenské služby v oblasti poistenia po dobu platnosti  zmluvy
9. asistencia pri likvidácii poistných udalostí
10. prejednanie náhrady škody s poisťovňou
VÝHODY SPOLUPRÁCE:

sme nezávislou spoločnosťou s cieľom zaistiť pre Vás najvýhodnejšiu ponuku

náš kolektív kvalifikovaných odborníkov s dlhoročnou praxou v poisťovníctve

na základe dosiahnutých výsledkov a objemu spravovaných poistných zmlúv Vám dokážeme vo vybraných poisťovniach dojednať nadštandartné podmienky (zľavy, rozsah poistného krytia, výšku spoluúčasti a franšízy, osobitné dojednania odchylne od poistných podmienok, inú periodicitu splátok )

všetky nami poskytované služby sú BEZPLATNÉ

O spoločnosti:

Náš cieľ je Vaša spokojnosť, bezpečnosť a istota

Na stránkach NBS si overte našu registráciu pod číslom 86251.


Register finančných agentov